• **AXI.com账户,怎样转移到Rondexfx获得返佣?

   

   

   

   

  问>>:已经开AXI账户,怎样转移到返利网获得返佣?

  >>答:经纪商规定,凡是交易过的MT4是无法转户的。 所以客户只需要在axi的后台,增加一个新的MT4子账户,然后在通过下面的模板发送邮件即可。

   

   

   

   

   

   

   

   

  标准账户转代理的格式:
   

  主题:申请转代理
   

  内容:你好,我是客户XXX,交易账号XXXX,申请转到代理471864(Xiang Li)下面,麻烦进行处理。
   

  邮箱:service@axi.com

   

   

   

   

   

  ECN账户申请转代理格式:

   

  主题:申请转代理

   

  内容:你好,我是客户XXX,交易账号XXXX,申请转到代理482066(Xiang Li)下面,麻烦进行处理。 
  邮箱:service@axi.com